Zásady používania online identifikátorov webovej stránky www.dentme.sk

Spoločnosť Dentme s.r.o. so sídlom Mýtna 50, 81107 Bratislava- m.č. Staré mesto, IČO: 53 262 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 153958/B, prevádzkujúca na základe Rozhodnutia č. 04849/2022/ZDR/4 vydaného Bratislavským samosprávnym krajom dňa 25.01.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2022, zdravotnícke zariadenie – ambulancie zubného lekárstva Dentme s.r.o. nachádzajúce sa na ulici Mýtna 50, 811 07 Bratislava- m.č. Staré mesto, tel.: +421 918 341 249, e-mail: recepcia@dentme.sk (ďalej spolu len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, pristupuje k tejto problematike seriózne, s plnou vážnosťou a potrebnou odbornou starostlivosťou, pričom rešpektuje požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V záujme optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovania našej webovej stránky a našich ponúk služieb, ich prispôsobovania Vašim záujmom a potrebám a zlepšovania ich štruktúry a obsahu používame tzv. online identifikátory poskytované aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä cookies, IP adresa.

1. Cookies

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré www-server posiela internetovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak tieto používajú cookies. Ak sú cookies v internetovom prehliadači povolené, uložia sa na počítači alebo mobilnom zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na webovú stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod..

I.1 Účel používania cookies

Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil používateľ ako napríklad zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým dal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá alebo čísla kreditných kariet.

Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie moderných webových stránok. Najdôležitejšie sú autentifikačné (authentication) cookies, ktoré používajú servery na to, aby zistili, či je používateľ prihlásený alebo nie (a s ktorým účtom, ak ich má viacero). Bez takéhoto mechanizmu by webová stránka „nevedela“, či sa na nej majú zobraziť citlivé informácie alebo nie a požiadať používateľa o autentifikáciu prihlásením (login). Moderné webové stránky však neukladajú meno používateľa a heslo do cookies ale využívajú iné metódy napríklad HTTP authentication. Tieto údaje aj keď sa uložia v počítači alebo mobilnom zariadení (pri voľbe zapamätať heslo), sú zvyčajne chránené ešte ďalším prístupovým mechanizmom.

I.2 Kategórie cookies

S ohľadom na aktuálny vývoj informačných technológií môžu byť používané nasledujúce kategórie cookies, ktorých účelom je:

Základné (technické a funkčné) cookies (požadované alebo nevyhnutné pre samotné zabezpečenie funkcionalít webovej stránky, prípadné prihlasovacie a transakčné operácie):2. Doplnkové, reklamné a interakčné cookies (zbierajú informácie o reklamách zobrazovaných na webovej stránke):3. Analytické cookies (zbierajú informácie o návšteve používateľa na webovej stránky so zámerom ich štatistického vyhodnocovania a merania a zlepšovania výkonnosti webovej stránky):4. Výkonnostné/funkčné cookies (používané na zlepšenie užívateľskej skúsenosti a optimalizáciu fungovania a prispôsobenie webovej stránky):I.3 Bezpečnosť a ochrana súkromia

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač alebo mobilné zariadenie, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad zariadením, a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies však možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču alebo mobilnému zariadeniu používateľa, pretože cookies na počítači a mobilnom zariadení nie sú nijako chránené (napr. predstieranie cudzej identity).

I.4 Nastavenia cookies

Používateľ má možnosť v počítači alebo mobilnom zariadení cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou internetového prehliadača. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, je možné nájsť v príslušnej časti nápovede počítača alebo mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača. Nastavenia pre najpoužívanejšie internetové prehliadače sú dostupné:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement#mainhowtoaccesscontrolyourdatamodule

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Odstránenie cookies z počítača alebo mobilného zariadenia nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie webových stránok. Avšak po ich odstránení sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré reflektujú na preferencie užívateľa, uľahčujú používanie webových stránok alebo prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

Používateľ môže úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo mobilnom zariadení alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

1. IP adresa

IP adresa je logický číselný identifikátor daného uzla (počítača alebo mobilného zariadenia) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP (napríklad internet alebo lokálna sieť). IP adresa je buď priamo priradená nejakému sieťovému rozhraniu (statická) alebo je prideľovaná dynamicky pomocou DHCP servera (dynamická).

Statická IP adresa je adresa trvalo priradená ku konkrétnemu počítaču alebo mobilnému zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia, a to počas celej doby trvania súvisiaceho zmluvného vzťahu, pričom sa nemení, ani keď reštartujete počítač alebo mobilné zariadenie. Statická IP adresa sa zvyčajne priraďuje k serverom, na ktorých sa hosťujú webové stránky, poskytuje maily, databázy a FTP služby.

Dynamická IP adresa je automaticky priradená k počítaču alebo mobilnému zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia v podstate zakaždým, keď sa počítač, mobilné zariadenie alebo router nanovo zapne s využitím DHCP protokolu. Ten je ovládateľný a zo strany administrátora umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu počítača alebo mobilného zariadenia, čo môže viesť k identifikácii používateľa počítača alebo mobilného zariadenia. Dynamická IP adresa sa mení pri každom pripojení k sieti poskytovateľa alebo pripojení do internetu.

IP adresu spracúvame zo zákonného titulu (jej nevyhnutnosti), a preto nie je potrebné, aby ste nám na to udelili súhlas.

Využívané analytické aplikácieIII.1 Google Analytics

Webová analytická aplikácia Google Analytics taktiež používa súbory cookies a IP adresy na analýzu spôsobu využívania webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov pri využívaní tejto aplikácie je možné nájsť na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

1. Právo odvolať a znovu udeliť súhlas s používaním online identifikátorov

Návštevníci/využívatelia webovej stránky môžu kedykoľvek účinne odvolať a znovu udeliť svoj súhlas s používaním online identifikátorov udelený na webovej stránke www.dentme.sk pre kategóriu doplnkových, reklamných a interakčných, analytických a výkonnostných/funkčných cookies.

Dentme © 2024 | Všetky práva vyhradené

Ochrana osobných údajovOboznámenie dotknutých osôbZásady používania online identifikátorov

Webová stránka bola vytvorená spoločnosťou Online Launch